GEMFOREXのNikkei225取引条件

今すぐNikkei225の取引を開始してみませんか?

22,843
買値
22,836
売値

取引内容

銘柄
シンボル
最低価格変動
最低価格変動の価値
1ロットあたりの価値
最小取引サイズ
最大取引サイズ
必要証拠金率 リミットとストップのレベル(単位:ポイント)
ロングスワップ
ショートスワップ
ロット数上限
Nikkei225
JPXJPY
1.000001JPY 1 Japan 225 index 1.0012500.00 0.5% 10 -1.9400000-2.0400000 18000

取引時間

銘柄
シンボル
MT4サーバー時間 平日 月曜開場 金曜閉場
Nikkei225
JPXJPY
GMT+3 02:00 - 23:15 02:00 23:15

Nikkei225取引開始手順

  1. リアル口座を開設する
  2. 初期投資金額を入金する
  3. プラットフォームをダウンロード
  4. プラットフォームへログインする
  5. ”気配値表示欄”からJPXJPYをダブルクリックし発注する